Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden voor Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d.  1 januari 2017

 

Artikel 1 Algemeen

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2  Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1  Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard.

2.2  Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 

Artikel 3 Prijs

3.1  Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, reparatietarieven, accijnzen, etc., en gelden af winkel of werkplaats.

3.2  Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. zal opdrachtgever hierover in kennis stellen.

 

Artikel 4 Betaling

4.1  Het aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten van de diensten aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.2  Alle betalingen dienen te geschieden in de winkel of op een door Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. aan te wijzen bankrekening op basis van een factuur.

4.3  Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank in rekening te brengen en tevens in rekening te brengen alle in het kader van de inning van zijn vordering ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 5 Levering

5.1  Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie. De kosten en het risico van verzending naar de opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die in een Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. winkel zijn gekocht zijn voor rekening en risico van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V.  

5.2  Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

5.3  De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Enkele overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6 Zekerheidsstelling en annulering

6.1  Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een aanbetaling/vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

6.2  Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3  Worden producten speciaal voor opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk - om welke reden dan ook - toch niet door de opdrachtgever afgenomen, behoudt Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. zich het recht voor om bij opdrachtgever een redelijke vergoeding ad 25% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen. Deze vergoeding kan door Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. worden verrekend met een eventueel gebezigde aanbetaling of zekerheidsstelling door de opdrachtgever in het kader van de bestelling van het betreffende product.

6.4  Indien opdrachtgever een opdracht voor speciaal voor opdrachtgever ontworpen en/of aangepaste sieraden voorafgaand aan de geplande leveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. verschuldigd, onverminderd het recht van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd::

- 1-2 dagen na bestelling:         10%

- 3-7 dagen na bestelling          25%

- 8-14 dagen na bestelling:       40%

- 14-30 dagen na bestelling:     60%    

6.5  Opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V.

 

Artikel 7 Niet afgehaalde gerepareerde of bij derden bestelde stukken

7.1 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht gerepareerde product gereed is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product alsnog in de winkel op te halen, is Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. bevoegd het product te verkopen en al hetgeen aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.

7.2  Opdrachtgever kan gedurende drie maanden na verkoop van het gerepareerde product de opbrengst van de verkoop, verminderd met de volledige reparatiekosten en alle onkosten van bewaring, veiling en administratie, in de winkel ophalen. Na verloop van deze periode is opdrachtgever terzake onkostenvergoeding 5% rente alsmede 1% van de door Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. vastgestelde winkelverkoopprijs van het gerepareerde product aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. verschuldigd per aangebroken maand.

7.3  Indien na drie achtereenvolgende mededelingen – waarvan de laatste schriftelijk - van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte product beschikbaar is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het bestelde product op te halen, is Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. bevoegd het product in de winkel te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het product is aangekocht te retourneren.  

 

Artikel 8 Risico- en eigendomsovergang

8.1  Het risico van verlies, direct of indirecte beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op opdrachtgever indien en zodra de goederen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 1.

8.2  Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 1 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op opdrachtgever over wanneer opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. heeft voldaan.

 

Artikel 9 Reclamering en garantie

9.1  Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.

9.2  Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak gemotiveerd bij Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. te geschieden.

9.3  Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde garantietermijn, te geschieden.

9.4  Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. kenbaar heeft gemaakt, dan vervalt elke aanspraak tegen Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. terzake van de betreffende gebreken en komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.5  Opdrachtgever dient Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.

9.6  Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. in zowel voor de deugdelijkheid van het door Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

9.7  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage;

- niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud;

- montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

- materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. ter bewerking zijn verstrekt;

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

- door Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. heeft verstrekt.

9.8  Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

9.9  Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

10.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V., zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

 

10.3 Mocht Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 11 Verstrekte gegevens en intellectuele eigendom

11.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

11.2 Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en modellen die door Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze  niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

12.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedsfeer van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. liggende omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Bij geschillen naar aanleiding van  aanbiedingen, offertes  en/of overeenkomsten met Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V., of die daaruit voortvloeien, is, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Soul 2 Soul, onderdeel van Falcon Connection B.V. gevestigd is.